خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری آسیب ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری آسیب شناسی اجتماعی و تربیت

(-)

تاریخ تصویب : 18-08-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : یوسف دهقانی

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


آسيب هاي اجتماعي و تربيت

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


سال اول:
1- روش هاي پيشگيري از گرايش نوجوانان به خشونت (مورد مطالعه: خانواده هاي ساكن در استان بوشهر)
2- نقش تربيت در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي (مورد مطالعه: خانواده هاي ساكن در استان بوشهر)
3-فرامطالعه پژوهش هاي عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال هاي 85 تا 1400 در بوشهر و راهكارهاي مقابله با آن
4- آثار و پيآمدهاي اجتماعي و فرهنگي شيوع افسردگي در زنان
5- چالش هاي زندگي خوابگاهي دانشجويان دختر در خوابگاه هاي دانشگاه هاي سراسري شهر بوشهر

سال دوم:
6- گرايش زنان به جراحي زيبايي به مثابه مقبوليت اجتماعي (بررسي پيشايندها و پيامدها)
7- بررسي  روانشناختي پيدايش احساس غم و نااميدي نسبت به آينده در ساحت ذهني دانشجويان (موردمطالعه: دانشجويان دانشگاه هاي استان بوشهر)
8- بررسي فرآيندهاي شناختي بهبوديافتگان از اعتياد به مواد مخدر و خانواده هاي ايشان
9- بررسي رابطه بين ابعاد دينداري و مشاركت سياسي دانشجويان دانشگاه هاي استان بوشهر
10- طراحي مدل ازدواج موفق، روند و عوامل موثر در آن در جوانان استان بوشهر

سال سوم:

11-بررسي عوامل موثر بر افزايش طلاق، پيشايند ها و پيامدها در جوانان استان بوشهر
12-بررسي تعارضات و چالشهاي زندگي زوجين در دوران كرونا
13- مسائل مرتبط با فرزندپروري و تربيت فرزندان و گرايش به آسيب هاي اجتماعي پرخطر در خانواده ها (مورد مطالعه: خانواده هاي ساكن در استان بوشهر)
14- بررسي نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي در آسيب هاي خانوادگي
15- نقش عوامل محلي و بومي در آسيب هاي خانواده هاي استان بوشهر

نام:  يوسف دهقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  سوران رجبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  صادق حكمتيان فرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  نزهت الزمان مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!