خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مدیریت ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری مدیریت عملکرد، کنترل پروژه ها و بهسازی سازمانی

(Performance Management, Project Control and Organizational Improvement)

تاریخ تصویب : 28-04-1401

دبیر هسته پژوهش و فناوری : حمید شاهبندرزاده

-

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


انجام مطالعات حوزه سازماني و صنعتي با محوريت مديريت عملكرد (كاركنان مديران سازمان) و ارزيابي پروژه ها

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- انجام مطالعه در حوزه ارزيابي عملكرد صنايع توليدي و خدماتي استان بوشهر
2- انجام مطالعات زمانبندي پروژه هاي سازماني و صنعتي و طراحي الگوهاي متناسب با فعاليتها و شناسايي فرآيندهاي
سازماني بويژه در صنعت و خدمات
3- انجام مطالعه در حوزه سنجش ميزان بهره وري صنايع توليدي و خدماتي استان بوشهر
4- شناسايي ابعاد و شاخص هاي توسعه بهره وري و اهميت سنجي هريك از شاخص هاي مرتبط با حوزه مورد پژوهش

نام:  حميد شاهبندرزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  رضا سياوشي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه خليج فارس، دانشكده كسب و كار و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  محمدحسين كبگاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
نام:  فاطمه خواجه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه مديريت صنعتي
صفحه شخصی: 
نام:  روح اله عرب زاده محمدآبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيد رضا هاشمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: