خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری گذار ...
تصویر هسته پژوهشی

هسته پژوهش و فناوری گذار انرژی و پایداری

(Energy Transition and Sustainability)

تاریخ تصویب : 11-12-1402

دبیر هسته پژوهش و فناوری : آرش خسروی

با توجه به افزایش جمعیت و ارتقای سطح زندگی و رفاه مردم، نیاز روزافزون به تولید و انتقال انرژی از اهمیت ویژه ای در سیاست گذاری های کلان دولت ها در سراسر دنیا برخوردار می باشد. از طرفی آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی سبب تغییر رویکرد دولت ها به سمت اقتصاد سبز شده است. بر اساس تعریف سازمان ملل، اقتصاد سبز الگویی است که ضمن کاهش خطرات زیست محیطی به افزایش رفاه انسان و برابری اجتماعی منجر می شود. منابع انرژی تجدیدپذیر عمر طولانی و چرخه-های طبیعی دارند و بر خلاف سوخت های فسیلی پایان پذیر نیستند و این مسئله تداوم مصرف انرژی را برای نسل های بعدی تضمین می کند.

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


توليد انرژي توسط منابع تجديدپذير و حركت به سمت اقتصاد هيدروژني يكي از الزامات رسيدن به اقتصاد سبز و پايدار در افق 2030 تا 2050 مي باشد. عواملي همچون ظرفيت هاي كشورها در دسترسي به منابع تجديدپذير، سطح و جهت گيري توسعه يافتگي صنايع، ميزان دسترسي به فناوري هاي جديد و موقعيت ژئوپلتيكي مي توانند بر استراتژي ها و برنامه كشورها در گذار انرژي تاثير گذار باشند. به بيان ديگر، برنامه گذار كشورها با توجه به متغيرهاي فوق الاشاره بصورت اختصاصي طراحي مي گردد. با توجه به اهميت مطالعات در حوزه مورد اشاره در ايران، در اين هسته پژوهشي به مطالعه وضعيت كلي گذار انرژي در دنيا پرداخته خواهد شد و برنامه كشورهاي مختلف در منطقه و جهان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. ظرفيت هاي توليد، عرضه، ذخيره سازي، بهينه سازي و صادرات انرژي در چارچوب برنامه گذار انرژي و اقتصاد هيدروژن با رويكرد سناريوي جايگاه كليدي ايران در منطقه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و فناوري هاي مورد اشاره از منظر اثرات زيست محيطي و مسائل فني اقتصادي صنعتي بررسي مي گردند. همچنين، بمنظور دستيابي به پايداري به مطالعات تامين آب، تصفيه پساب، سياستگذاري توسعه فناوري هاي شيرين سازي آب دريا و تامين آب مورد نياز پرداخته مي گردد. بعلاوه مباحث مربوط به بازيابي پسماند و ايجاد ارزش افزوده در استفاده از پسماند در توليد مواد موثر در برنامه قرار دارد. لذا برنامه هاي اين هسته بصورت مشخص به SDG 6، SDG 7، SDG 11، SDG 12 و SDG 13 مربوط مي باشد.

برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1-     ارزيابي ظرفيت و ملاحظات زيست محيطي و فني توليد هيدروژن سبز در ايران

2-     ارزيابي ظرفيت و ملاحظات زيست محيطي توليد هيدروژن آبي در ايران

3-     ارزيابي زيست محيطي و چرخه حيات فناوري هاي صنعت پتروشيمي

4-     ارزيابي فني و ملاحظات زيست محيطي انتقال هيدروژن با آمونياك و متانول

5-     مطالعه و توسعه سيستم هاي برخوردار از مواد تغيير فاز جهت نگهداشت انرژي و افزايش بهره وري

6-     توسعه و انتقال دانش فني توليد پيل هاي سوختي

7-     طراحي سيستم جامع انرژي و محيط زيست مناطق صنعتي

8-     طراحي و ارزيابي هاي زيست محيطي سامانه هاي شيرين سازي آب دريا

9-     طراحي و ساخت سامانه تصفيه پسماند حفاري


نام:  آرش خسروي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، دانشگاه خليج فارس، دانشكده نفت گاز و پتروشيمي، طبقه 2، 75169
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  احمد جامه خورشيد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، بلوار شهيد ماهيني، دانشگاه خليج فارس، دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  محسن عباسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
نام:  بنيامين بردبار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي نفت، گاز و پتروشيمي
گروه:  گروه مهندسي شيمي
صفحه شخصی: 
نام:  اماني آل عثمان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  محمدمهدي فريد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سچكين كاراگز
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  علي احمدي اركمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيد محمود سياسي نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!