خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/گروه پژوهش و فناوری ...
تصویر هسته پژوهشی

گروه پژوهش و فناوری زبان،فرهنگ و شناخت خلیج فارس

(Persian Gulf Language, Culture and Cognition)

تاریخ تصویب : 27-10-1401

مدیر گروه پژوهش و نوآوری : فاطمه نعمتی

محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :


-  بررسي نحوه پردازش زبان فارسي، انگليسي و عربي با هدف توسعه هنجارهاي پردازشي و نقشه مغزي دو زبانه ها

- مطالعات ادبي و فرهنگي از منظر علوم شناختي

- مطالعات زباني و فرهنگي كرانه هاي خليج فارس با هدف توسعه اطلس فرهنگي خليج فارس


برنامه واحد پژوهش و فناوری :


1- بررسي تأثير متغيرهاي ساختاري، معنايي و احساسي بر پردازش زبان نوشتاري و گفتاري در دو زبانه ها

2- مدل سازي رايانشي پردازش زبان نوشتاري و گفتاري براي بازنمايي تأثير متغيرهاي ساختاري، معنايي و احساسي

3- شناسايي مؤلفه هاي پتانسيل وابسته به رخداد در پردازش زبان دو زبانه ها در شرايط مختلف بازداري، تسهيل گري و خطاهاي زباني

4- واكاوي الگوهاي شناختي به كار رفته در آثار ادبي براي خلق معاني تحت اللفظي و غيرتحت اللفظي

5- نشانه شناسي شناختي زبان، ادبيات، آيين ها و بازي هاي مناطق مرزي خليج فارس


نام:  فاطمه نعمتي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  رسول بلاوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  محمدجواد پورعابد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
نام:  مهسا هاشمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
نام:  كوروش آگاه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات انگليسي
صفحه شخصی: 
نام:  صادق البوغبيش
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
صفحه شخصی: 
نام:  مسعود محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه زبان و ادبيات عرب
صفحه شخصی: 
نام:  مهدي پورمحمد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  رضا خسروآبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه شهيد بهشتي
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عليرضا صفري قطب آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  كريس وستبري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  سيده فاطمه علوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

فعالیت پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی


پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!