بدنه خبر

خانه /نمایش پژوهانه انفرادی، پارسا ...

نمایش پژوهانه انفرادی، پارسا و پژوهانه واحدهای پژوهش و فناوری در سامانه پژوهشی

یکشنبه / 31 مرداد 1400


 
📃 گام دیگری از تکمیل فاز دوم سامانه پژوهشی دانشگاه خلیج فارس به انجام رسیده است.
از این پس علاوه بر پژوهانه انفرادی، اطلاعات در خصوص میزان و هزینه کرد پژوهانه پارسا در سامانه پژوهشی قابل مشاهده است. همچنین برای مدیران/دبیران واحدهای پژوهش و فناوری امکان مشاهده میزان و هزینه کرد پژوهانه واحد پژوهش و فناوری فراهم شده است.


📎جهت کسب اطلاعات تکمیلی به نامه با شماره پیگیری ۱۶۸۶۵۴ در سامانه سادا مراجعه گردد.
آرشیو اخبار