بدنه خبر

خانه /دانشگاه خلیج فارس به رتبه ...

دانشگاه خلیج فارس به رتبه بندی تایمز وارد شد

شنبه / 13 شهریور 1400 
 
📃 این نظام رتبه بندی از ۵ شاخص اصلی برای رتبه بندی حدود 2100 دانشگاه و موسسه (که توانسته‌اند شرایط اولیه را کسب کنند.) استفاده کرده است. در این میان 1665 دانشگاه و موسسه توانسته‌اند رتبه کسب کنند. این 5 شاخص اصلی به شرح زیر است:
✅شاخص آموزش که ۳۰ درصد امتیاز دارد، از یک نظرسنجی شهرت و چهار نسبت دانش آموخته دکتری به کارشناسی، دانش آموخته دکتری به هیات علمی، دانشجو به هیئت علمی و درآمد موسسه به هیئت علمی محاسبه می‌شود.
✅شاخص پژوهش نیز ۳۰ درصد امتیاز دارد که شامل نظرسنجی شهرت پژوهش و نیز دو نسبت انتشارات (در اسکوپوس) به هیئت علمی و درآمد پژوهشی به هیئت علمی است.
✅شاخص سوم ارجاع است که خود به تنهایی ۳۰ درصد امتیاز دارد.
✅شاخص چهارم که درآمد صنعتی است ۲.۵ درصد امتیاز دارد.
✅آخرین شاخص منظر بین المللی است که شامل درصد کارکنان بین المللی، درصد دانشجویان بین المللی و مقالات با نویسنده بین المللی است که ۷.۵ امتیاز دارد.

🌐برای اطلاعات بیشتر به تارنمای زیر مراجعه شود:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/persian-gulf-university
آرشیو اخبار