بدنه خبر

خانه /حضور مجدد پروفسور ملک زاده در ...

حضور مجدد پروفسور ملک زاده در میان یک درصد پژوهشگر پر استناد جهان

پنجشنبه / 20 آذر 1399


 طبق پردازش هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده های مستخرج از دو پایگاه ESI  و WOS انجام داده است بار دیگر پروفسور پرویز ملک زاده به عنوان یک درصد پژوهشگر پر استناد جهان معرفی شد.
 
آرشیو اخبار