بدنه خبر

خانه /حضور پروفسور ملک زاده در لیست ...

حضور پروفسور ملک زاده در لیست یک درصد برتر پژوهشگران پر استناد دنیا

شنبه / 21 آبان 1401

به گزارش دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر؛ بر اساس پردازش هایی که موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ISC بر روی داده های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS انجام داده است، نام پروفسور پرویز ملک زاده در جمع یک درصد پژوهشگران پراستناد برتر دنیا در سال 2022 قرار دارد. معاونت پژوهش و فناوری به ایشان و خانواده دانشگاه خلیج فارس تبریک می‌گوید.
 
 
آرشیو اخبار