بدنه خبر

خانه /جایگاه دانشگاه خلیج فارس در ...

جایگاه دانشگاه خلیج فارس در نظام رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2023

سه‌شنبه / 20 تیر 1402

 
 
📃نظام رتبه‌بندی تایمز در کنار انتشار نتایج رتبه‌بندی دانشگاه های جهان، هر ساله نتیجه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جوان ج