بدنه خبر

خانه /مقاله مشترک گروه های آموزشی ...

مقاله مشترک گروه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر در ژورنال "Cities" چاپ گردید.

یکشنبه / 17 مرداد 1400📃 مقاله مشترک "گروه علوم ورزشی" و "گروه روانشناسی"  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با همکاری یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه Oxford Brookes  انگلستان، در ‌ژورنال Cities با مشخصات Q1,IF=6.203 تحت عنوان
"Evaluation of health-related quality of life in physically active and physically inactive students during the COVID-19 pandemic in Iran"
چاپ گردید.

در این پژوهش به ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در دوران قرنطینه ناشی از کرونا در ایران و همینطور تاثیر این ویرووس در زندگی آن ها پرداخته شده است، یافته های پژوهش نشان داده است دانشجویان ورزشکار از کیفیت زندگی بالاتری به نسبت دانشجویان غیر ورزشکار برخوردار هستند. همینطور این موضوع می تواند در کیفیت تحصیلی این دانشجویان نیز تاثیر داشته باشد.

✏️ مولفان این مقاله :
دکتر حمیدرضا صادقی پور، استادیار گروه علوم ورزشی
دکتر عبدالصالح زر، دانشیار گروه علوم ورزشی
دکتر علی پاکیزه، دانشیار گروه روانشناسی
 و Dr. Roger Ramsbottom از دانشگاه
 
آرشیو اخبار