مشخصات پژوهش

خانه /القاء پلی پلوئیدی با استفاده ...
عنوان القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بابونه آلمانی
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها colchicine, chamomile, polyploidy induction
چکیده روش القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشیسین باعث افزایش محتوای DNA گیاهان می شود و پتانسیل تولید متابولیت های ثانویه را افزایش می دهد که این بویژه در مورد گیاهانی که متابولیت های ثانویه آنها ارزش دارویی و تجاری دارند، اهمیت زیادی دارد. اثر عامل جهش زا کلشیسین با توجه به غلظت آن، مدت زمان تیمار، روش استفاده شده و نوع گونه گیاهی متفاوت است. بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با عدد کروموزومی 18=x2=n2 گیاهی است علفی و یکساله ،متعلق به خانواده کاسنی، به عنوان یک گیاه دارویی مهم می باشد که بومی مناطق مدیترانه ای و آسیای صغیر بوده، این گیاه ازجمله گیاهان دارویی ارزشمندی است که طبق تحقیقات اخیر اثرات درخشان مصرف آن در پیشگیری و معالجعه میگرن به اثبات رسیده است. به منظور القاء پلی پلوئیدی در گیاه بابونه آلمانی دو آزمایش مستقل به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور رقم، غلظت کلشیسین و مدت زمان تیمار با 3 تکرار انجام شد. فاکتور رقم شامل دو رقم بونا و دشتستان، غلظت کلشیسین با شش سطح در تیمار بذری (صفر، 0625/0، 125/0، 25/0، 5/0 و 1 درصد ) و با 4 سطح در تیمار جوانه انتهایی (صفر، 125/0، 25/0 و 5/0 درصد) و مدت زمان تیمار در تیمار بذری در سه سطح (2،4 و 6 ساعت) و در تیمار جوانه انتهایی با دو سطح (48 و 72 ساعت) بود. در آزمایش اول تیمارهای فوق روی بذر و در آزمایش دوم روی جوانه انتهایی در مرحله دو برگ حقیقی اعمال شد.
پژوهشگران عصمت قاسمی (دانشجو)، محمد مدرسی (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد راهنما)، لیلا کرمی (استاد مشاور)