لیلا کرمی

خانه /لیلا کرمی
ليلا كرمي
نام و نام خانوادگی لیلا کرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی علوم گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 49 (2021) 1-12
2 پژوهش های بذر ایران اول -سال هفتم (1399) 165-179
3
Advances in Horticultural Science (2020) 81،91
4
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology (2020) 1،10
5
یافته های نوین در علوم زیستی (1397) 311،319
6
Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca (2019) 0000،0000
7
Nature Plants (2019) 604،615
8
PROCESS BIOCHEMISTRY (2018) ،
9
trends in pharmaceutical sciences (2018) 51،58
10
research in molecular medicine (2017) 32،36
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (1391) 68،76
12
AEROBIOLOGIA (2013) 1،13
13
SCIENCEASIA (2012) 349،355