مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های ...
عنوان ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های خیار نسبت به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard تحت تاثیر هورمون جاسمونیک اسید
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها 593
چکیده 0
پژوهشگران مهرانگیز دوستکام (دانشجو)، محمد مدرسی (استاد راهنما)، فریبا سهرابی (استاد راهنما)، محمدامین کهن مو (استاد مشاور)