فریبا سهرابی

خانه /فریبا سهرابی
فريبا سهرابي
نام و نام خانوادگی فریبا سهرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / گیاهپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 13 (1403) 111-121
2
Arthropod-Plant Interactions 17 (2023) 1-11
3
Sugar Tech 24 (2022) 1-10
4 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 11)3( (1401) 77-87
5
Journal of Agricultural Science and Technology 24 (2022) 837-846
6
Journal of Entomological Society of Iran 42 (2022) 15-27
7
Iran Agricultural Research 40 (2022) 1-8
8
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی 10 (1400) 91-97
9
Hellenic Plant Protection Journal 14 (2021) 89-98
10
European Journal of Entomology 118 (2021) 142-147
11 مهار زیستی در گیاه پزشکی 8 (1400) 47-56
12
Journal of Plant Diseases and Protection 129 (2021) 1-10
13 تولیدات گیاهی 1 (1399) 12
14
INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL INSECT SCIENCE (2020) 1،7
15
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY (2020) ،
16 تحقیقات آفات گیاهی (1398) 11،23
17
CROP PROTECTION (2019) 20،25
18
JOURNAL OF PEST SCIENCE (2019) ،
19 گیاه پزشکی (1397) 1،13
20 Journal of Entomological Society of Iran (2017) 43،54
21 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (1396) ،
22 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (1396) 79،88
23
NEOTROPICAL ENTOMOLOGY (2017) 203،209
24
Journal of Essential Oil Bearing Plants (2017) 844،850
25 گیاه پزشکی (1395) 13،26
26
ENTOMOLOGIA GENERALIS (2016) 163،175
27 گیاه پزشکی (1394) 1،14
28
Journal of Plant Protection Research (2015) 32،33
29
PLANT PROTECTION SCIENCE (2014) 150،145
30
Journal of Plant Protection Research (2013) 306،307
31
BIOCONTROL (2013) 65،72
32
CROP PROTECTION (2013) 98،103
33 گیاه پزشکی (1391) ،
34
CROP PROTECTION (2012) ،
35
CROP PROTECTION (2011) ،