مشخصات پژوهش

خانه /مدلسازی عددی پیشروی موج بر ...
عنوان مدلسازی عددی پیشروی موج بر روی دیوار ساحلی و موج شکن مستغرق با استفاده از مدل WCSPH
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مقاله از یک مدل عددی لاگرانژی بدون شبکه، به نام مدل هیدرودینامیک ذرات هموار نسبتاً تراکم پذیر (WCSPH) برای شبیه سازی پیشروی موج تنها بر روی دیوار ساحلی شیب دار و همچنین پیشروی موج منظم بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر استفاده شده است. برای شبیه سازی آشفتگی سیال، از مدل آشفتگی SPS که بوسیله تئوری شبیه سازی گردابه ای بزرگ (LES) بدست آمده، استفاده شده است. در تحقیق حاضر، برای بررسی دقت مدل در شبیه سازی پیشروی موج بر روی موج شکن مستغرق نفوذناپذیر و دیوار ساحلی، نتایج مدل عددی حاضر با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین نتایج مدل عددی حاضر با نتایج مدل عددی Shen وهمکارانش (2004) مورد مقایسه قرار گرفت، که نتایج مدل عددی حاضر از تطابق بهتری با نتایج آزمایشگاهی برخوردار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل عددی تهیه شده، ابزاری قوی جهت شبیه سازی پیشروی موج بر روی سازه های ساحلی می باشد.
پژوهشگران امین محمودی (نفر اول)، محمد جواد کتابداری (نفر دوم)