امین محمودی

خانه /امین محمودی
امين محمودي
نام و نام خانوادگی امین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED WATER SCIENCE 128 (2024) 1-23
2
Journal of Hydraulic Structures 10 (2024) 90-128
3
APPLIED WATER SCIENCE 4 (2024) 1-24
4 دریا فنون دوره 10- شماره 4 (1402) 71-84
5
Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering 48 (2024) 1-11
6
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2023) 1-16
7
Journal of Hydraulic Structures 9 (2023) 1-13
8 مهندسی دریا 19 (1402) 35-49
9 مهندسی دریا 36 (1401) 167-182
10
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1 (2023) 1-27
11
International Journal of River Basin Management 1 (2023) 1-16
12 دریا فنون دوره 9 - شماره 3 (1401) 71-82
13 علوم و فناوری دریا دوره 8، شماره 29، بهار 1396 (1400) 34-46
14
International Journal of River Basin Management 2 (2020) 1-15
15 دریا فنون (1399) ،
16 علوم و فناوری دریا (1398) ،
17 مهندسی عمران مدرس (1397) ،
18 مهندسی آبیاری و آب (1396) 19،28
19
International Journal of Coastal and Offshore Engineering (2017) 19،27
20
International Journal of River Basin Management (2017) ،
21 مهندسی عمران مدرس (1395) 231،242
22 هیدرولیک (1395) ،
23
Brodogradnja (2016) ،
24
JURNAL TEKNOLOGI (2016) 117،123
25
International Journal of Maritime Technology (2016) 63،76
26
JURNAL TEKNOLOGI (2015) ،
27
International Journal of Maritime Technology (2014) ،
28
INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING (2013) ،