امین محمودی

خانه /امین محمودی
امين محمودي
نام و نام خانوادگی امین محمودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
WATER RESOURCES MANAGEMENT 2 (2023) 1-16
2
Journal of Hydraulic Structures 9 (2023) 1-13
3 مهندسی دریا 36 (1401) 167-182
4
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1 (2023) 1-27
5
International Journal of River Basin Management 1 (2023) 1-16
6 دریا فنون دوره 9 - شماره 3 (1401) 71-82
7 علوم و فناوری دریا دوره 8، شماره 29، بهار 1396 (1400) 34-46
8
International Journal of River Basin Management 2 (2020) 1-15
9 دریا فنون (1399) ،
10 علوم و فناوری دریا (1398) ،
11 مهندسی عمران مدرس (1397) ،
12 مهندسی آبیاری و آب (1396) 19،28
13
International Journal of Coastal and Offshore Engineering (2017) 19،27
14
International Journal of River Basin Management (2017) ،
15 مهندسی عمران مدرس (1395) 231،242
16 هیدرولیک (1395) ،
17
Brodogradnja (2016) ،
18
JURNAL TEKNOLOGI (2016) 117،123
19
International Journal of Maritime Technology (2016) 63،76
20
JURNAL TEKNOLOGI (2015) ،
21
International Journal of Maritime Technology (2014) ،
22
INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING (2013) ،