مشخصات پژوهش

خانه /توسعه روش «هیدرودینامیک ذره ی ...
عنوان توسعه روش «هیدرودینامیک ذره ی هموار» تعمیم یافته برای شبیهسازی حرکت اجسام جامد معلق در سیال نیوتنی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها هیدرودینامیک ذره ی هموار شرط مرزی تعامل سیال ـجامد جریان حاوی اجسام معلق
چکیده در این نوشتار با ارائه ی روشی جدید در اعمال شرط مرزی جامد و استفاده از رویه های اصلاح شده ی مشتق گیری مکانی، قابلیت های روش هیدرودینامیک ذره ی هموار در حل مسائل جریان سیال حاوی اجسام معلق افزایش یافته است. روش معرفی شده به منظور اعمال مرز جامد امکان محاسبه ی بهینه ی نیروهای تعاملی سیال ـجامد را فراهم می کند، و رویه های اصلاح شده ی گسسته سازی مشتقات مکانی موجب حفظ سازگاری روش و نیز تسهیل اعمال روش جدید در مرز جامد می شود. نوسانات غیرفیزیکی فشار نیز با اصلاح معادله ی پیوستگی کاهش یافته است. نتایج حاصل از شبیه سازی دوبعدی سقوط اجسام جامد دایره یی شکل در کانال حاوی سیال نیوتنی تراکم ناپذیر، با نتایج موجود در سایر مقالات مقایسه و اعتبار روش ارزیابی شده است.
پژوهشگران محمد رضا هاشمی (نفر اول)، مهرداد تقی زاده منظری (نفر دوم)، روح اله فاتحی (نفر سوم)