روح اله فاتحی

خانه /روح اله فاتحی
روح اله فاتحي
نام و نام خانوادگی روح اله فاتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی / گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Computational Particle Mechanics 2023 (2023) 1
2
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 32 (2023) 211630-...
3
Advances in Materials Science and Engineering 2022 (2022) 1-16
4
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 208 (2021) 109487
5
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 203 (2021) 108568
6
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 296 (2021) 126579
7
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING (2020) ،
8
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH 23 (4) (2020) 715-722
9
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES (2020) 1-26
10
COMPUTATIONAL GEOSCIENCES 23 (2019) 567–581
11
COMPUTERS & FLUIDS 179 (2019) 52-66
12
COMPUTERS & FLUIDS 185 (2019) 22-33
13 شیمی و مهندسی شیمی ایران 37 (1397) 237-249
14 اکتشاف و تولید نفت و گاز 154 (1397) 86-91
15 اکتشاف و تولید نفت و گاز 157 (1397) 62-67
16 مهندسی شیمی ایران 17 (1397) 32-43
17
Journal of Heat and Mass Transfer Research 6 (2018) 41-53
18
Petroleum and Coal 60 (2018) 592-604
19
Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 9 (2018) 543-560
20
JOURNAL OF NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS 256 (2018) 8-22
21
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 232 (2018) 1385-1401
22
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING 168 (2018) 17-31
23
PHYSICS OF FLUIDS 29 (2017) 1076-1،1076-18
24
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 40 (2016) 4341-4369
25
INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 81 (2015) 589-610
26
Journal of Mechanical Science and Technology 30 (2015) 307-316
27
COMPUTERS 71 (2015) 758-778
28
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 202 (2015) 23-33
29
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 209 (2015) 539-548
30
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 211 (2015) 31-39
31
Environmental Studies of Persian Gulf 2 (2015) 45-55
32 مهندسی مکانیک مدرس 14 (4) (1393) 99-110
33 مهندسی مکانیک مدرس 14 (12) (1393) 91-103
34 مهندسی مکانیک مدرس 14 (11) (1393) 97-105
35 پژوهش نفت 24 (1393) 100-109
36
RENEWABLE ENERGY 63 (2014) 286-291
37
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 228 (2014) 1913-1924
38
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW 24 (2014) 1831-1863
39
Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering 10 (2014) 112-124
40
JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 47 (2014) 626-638
41 تحقیقات منابع آب ایران 10 (1393) 87-105
42
Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 8 (2013) 289–298
43
HEAT AND MASS TRANSFER 49 (2013) 1603-1612
44 مهندسی مکانیک شریف 28-3 (1391) 67-75