مشخصات پژوهش

خانه /آمیخته مدل سازی ساختاری ...
عنوان آمیخته مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند تحلیل شبکه ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره ی تأمین
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده دستیابی به چابکی در تولید، نیازمند برآورده شدن مجموعه ای از نیازمند یها در زنجیره ی تأمین شرکتاست تا بتواند از رویکرد چابکی در شرکت پشتیبانی کند. در این میان، عواملی هستند که می توانند بر این چابکی اثر گذارند. بنابراین، شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر چابکی در زنجیره ی تأمین یکی از مسائل راهبردی است. دستیابی به پاسخی شایسته برای این مسأله، می تواند در دراز مدت با اهمیت و دارای پیامدهای شگرف اقتصادی باشد. در مقایسه با دیگر حوزه ها، پژوهش های کمی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر زنجیره ی تأمین چابک انجام شده است. هم چنین، در پژوهش های کنونی نیز تأکید بیش تری بر شاخصهای کم?ی شده است و شاخصهای کیفی کمتری بررسی شده است. دلیل این کم توجهی، شاید به ماهیت نادقیق بودن شاخصهای کیفی و نیز کنش دو سویه ی آنها در شناسایی و رتبهبندی مربوط باشد.در این پژوهش با به کارگیری یک رویکرد نوین آمیخته با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی، عوامل مؤثر بر چابکی زنجیره ی تأمین شناسایی و رتبه بندی می شوند. برای تعیین روابط میان شاخصها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. رویکرد پیشنهادی در یک بررسی موردی به کار گرفته شده است. یافته ها نشان م یدهد که این رویکرد م یتواند در دستیابی به عوامل اثر گذار سودمند باشد.
پژوهشگران حمید شاهبندرزاده (نفر اول)، خداکرم سلیمی فرد (نفر دوم)، احمد قربان پور (نفر سوم)