مشخصات پژوهش

خانه /فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه ...
عنوان فعالیت قارچکشی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچ عامل پژمردگی آوندی گوجه فرنگی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی با عامل fusarium oxکنتysporum یک بیماری بسیار مهم گوجه فرنگی در ایران و جهان است. برل ان از سموم قارچکش متداول استفاده میشود . واد ضدقارجی با منشا گیاهی میتواند بازدارنده رشد قرچ بوده و ایمن باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثز بازدارندگی اسانسها گیاهان دارویی بر رشد قارچ بیمارگر است. در این تحقیق به روش تقطیر با آب اسانس 10 گیاه دارویی استخراج و اثر بازدارندگی از رشد آنها در سه غلظت بر قارچ بیمارگر آزمایش شد.به طور کلی اسانس مرزه در هر سه غلظت بکار رفته بیشترین تاثیر بازدارندگی را نشان داد.
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)، فاطمه جمالی (نفر دوم)