فاطمه جمالی

خانه /فاطمه جمالی
فاطمه جمالي
نام و نام خانوادگی فاطمه جمالی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
European Journal of Entomology 118 (2021) 142-147
2
Journal of Plant Diseases and Protection 129 (2021) 1-10
3 علوم گیاهان زراعی ایران (1398) ،
4 علوم و فناوری بذر ایران (1398) ،
5
CROP PROTECTION (2019) 20،25
6
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH (2019) ،
7 تحقیقات غلات (1396) 227،238
8 زیست شناسی میکروارگانیسم ها (1396) ،
9 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (1396) ،
10 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی (1396) 79،88
11 علوم گیاهان زراعی ایران (1396) 453463
12 گیاه پزشکی (1395) 13،26
13
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی (1395) 93،105
14 مهار زیستی در گیاه پزشکی (1395) ،
15 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (1393) ،
16 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (1393) ،
17
BIOLOGICAL CONTROL (2013) 27،33
18 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی (1392) ،
19 حفاظت گیاهان (1392) ،
20 پژوهش های حبوبات ایران (1391) ،