مشخصات پژوهش

خانه /نشریه آبیاری و زهکشی ایران
عنوان نشریه آبیاری و زهکشی ایران
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده کانال ارد?بهشت با وسعت حدود 7000هکتار، از جمله کانالهای درجه دو شبکه درودزن م?باشد .در ا?ن کانال از سال 1381 طـرح توز?ـع آب بـه روش حجم? اجرا شده است .شاخص ه?درومدول ?ک? از مع?ارهای ارز?اب? عاد?نه توز?ع آب در شبکههای آب?اری م?باشد که به روش تخصـ?ص آب ارتباط دارد .به منظور بررس? و ارز?اب? م?زان عدالت در توز?ع آب ب?ن کانالهای فرع? ا?ن کانال، شاخص ه?درومـدول بـه صـورت نسـبت م?ـزان آب تحو?ل? توسط شرکت بهرهبرداری به هر کانال فرع? به مساحت زم?ن ز?ر پوشش آن کانال فرع? ارائه گرد?د .پس از ارائه ا?ن شاخص، توز?ع آب بـ?ن کانالهای فرع? ارز?اب? گرد?د .در رابطه شاخص ارائه شده سطح ز?ر کشت در تمام? فصول سال ثابت در نظر گرفته شد)سطح ز?ر کشت? که هر کانـال فرع? بر اساس آن طراح? شده .(اما در واقع?ت سطح ز?ر کشت ص?ف? با شتوی ?کسان نبود .بنابرا?ن آب تحو?ل شده در دو فصل ?کسان نخواهد بـود . لذا مقاد?ر بدست آمده از ارز?اب? در فصل ص?ف? نسبتا با?ست .در استفاده از ا?ن شاخص در کشت شتوی به طور کل? نتـا?ج نشـان داد کـه عـدالت در توز?ع آب ب?ن کانالهای فرع? رعا?ت نشده است.بطوری که برای کانالهای فرعی T21، T17، T15 و T24 مقدار بدست آمده برای شاخص پائ?ن بود. ول? برای کانالهای فرع? T16 و T22 مقدار با??? بدست آمد .در ارز?اب? بعمل آمده برای کانالهای فرع? T22، T18، T18 و T23 مقـاد?ر محاسـبه شده برای ا?ن شاخص متوسط بود
پژوهشگران علی دیندارلو (نفر اول)، علی اکبر کامگار حقیقی (نفر دوم)، علیرضا سپاسخواه (نفر سوم)، شاهرخ زندپارسا (نفر چهارم)، تورج هنر (نفر پنجم)، علی بهنامی فر (نفر ششم به بعد)، علی دلیر (نفر ششم به بعد)