علی دیندارلو

خانه /علی دیندارلو
علي ديندارلو
نام و نام خانوادگی علی دیندارلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی کشاورزی / گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کشاورزی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 193(11) (2021) 1-18
2 پژوهش آب ایران (1399) ،
3 مهندسی آبیاری و آب (1399) 289،300
4
Journal of Agricultural Science and Technology (2019) 1623،1637
5 به زراعی کشاورزی (1397) -،-
6 آب و توسعه پایدار (1396) 0،0
7 پژوهش های حفاظت آب و خاک (1396) 141158
8 آبیاری و زهکشی ایران (1396) 0،0
9 پژوهش آب ایران (1396) 27،35
10 پژوهش های حفاظت آب و خاک (1396) 311317
11 آب و فاضلاب (1395) 57،66
12 آب و فاضلاب (1395) 57،66
13
Archives of Agronomy and Soil Science (2016) 502،522
14 آبیاری و زهکشی ایران (1390) ،
15 تحقیقات مهندسی کشاورزی (1390) 1،16