مشخصات پژوهش

خانه /بررسی همبستگی بین منابع ...
عنوان بررسی همبستگی بین منابع استرس، استرس ادرا کشده و سبک های مقابل های در دانش آموزان دبیرستانی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده زمینه و هدف: رویارویی با استرس از جمله مسائلی است که با توجه به منبع استرس و میزان استرس ادراک شده فرد در دوره نوجوانی، اهمیت خاصی پیدا می کند. در این پژوهش همبستگی بین منابع استرس، استرس ادراک شده و سبک های مقابله ای در دان شآموزان مقطع دبیرستان بررسی گردید. روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 575 دانش آموز دبیرستانی خانواده های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1393 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای - تحصیلی 1394 جمع آوری داده ها از مقیاس منابع استرس، مقیاس استرس ادراک شده و مقیاس سبک های مقابله تهران استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در این مطالعه، 50 % دانش آموزان دارای استرس ادرا کشده بالاتر از نقطه برش بودند. منابع استرس دانش آموزان، استرس های مربوط به مدرسه و بلوغ بود. بین روش مقابله مسئله مدار با استرس ادراک شده، همبستگی مثبت و بین روش مقابله ای مسئله مدار با استرس مرتبط به مدرسه و بلوغ، همبستگی منفی و معکوس وجود داشت. بین روش مقابله ای هیجان محور مثبت با استرس ادراک شده، همبستگی مثبت و بین روش مقابله هیجان محور مثبت و استرس مربوط به مدرسه، بلوغ، خانواده و همسالان، همبستگی معنی داری وجود نداشت. بین روش مقابله ای هیجان محور منفی با استرس مربوط به مدرسه، بلوغ و همسالان، همبستگی مثبت بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، شدت همبستگی قاب لتوجه نیست و نمی توان با این مقدار همبستگی، رابطه قابل ملاحظه ای بین متغیرها یافت. لذا پیشنهاد می شود تحقیقات وسی عتری برای بررسی رابطه بین این متغیرها صورت گیرد.
پژوهشگران فرهاد اصغری (نفر اول)، یوسف دهقانی (نفر دوم)، خالد اصلانی (نفر سوم)، مسلم عباسی (نفر چهارم)