مشخصات پژوهش

خانه /ساخت و بررسی خصوصیتهای ...
عنوان ساخت و بررسی خصوصیتهای ترمولومینسانی نانوذرات CaF2:Dy,Tm
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها نانوذرات، ترمولومینسانس، ساخت، روش گرما آبی
چکیده نانوذرات CaF2:Dy,Tm با اندازه متوسط 37 نانومتر به روش گرما- آبی ساخته شده اند. ساختار مکعبی نانوذرات با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس تعیین شد. اندازه و شکل ذرات ساخته شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده شده است. منحنی درخشش ترمولومینسانس این نانوذرات دارای سه قله در دماهای 407و 440و 485 کلوین بوده است. پاسخ ترمولومینسانس نانوذرات CaF2:Dy,Tm برای مقدار های متفاوت Dy, Tm مطالعه و بیشترین حساسیت در 3 درصد مولی Dy و 0.5 درصد مولی Tm به دست آمده اند. با توجه به پاسخ خطی دز تا بالای دز جذب شده 10000 گری فسفر ساخته شده برای کاربرد در ذزیمتری دزهای بالا پیشنهاد شده است.
پژوهشگران احسان صادقی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، محسن محرابی (نفر سوم)