محسن محرابی

خانه /محسن محرابی
محسن محرابي
نام و نام خانوادگی محسن محرابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک (نانوفیزیک & اپتیک و لیزر)
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 لیزر در پزشکی 20 (1402) 22-33
2
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 980 (2024) 1-14
3 مواد پیشرفته در مهندسی 42 (1402) 17-29
4
JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 183 (2023) 111634-...
5
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 49 (2023) 1-10
6
European Physical Journal Plus 138 (2023) 584
7
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 25 (2022) 749-758
8
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 156 (2022) 1-9
9
Radiation Physics and Chemistry 194 (2022) 110057
10
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 33 (2022) 6504–6513
11
NANOTECHNOLOGY 33 (2021) 045704 1-13
12
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 543 (2021) 168664
13 سنجش و ایمنی پرتو 2 (1400) 45-52
14
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 263 (2021) 124374-...
15
Spectrochimica Acta - Part A: Molecular Spectroscopy 248 (2021) 119237-...
16 علوم و فنون هسته ای 87 (1398) 10-15
17
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 44 (2019) 3812-3823
18
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 43 (2018) 12211-12221
19
MATERIALS RESEARCH EXPRESS 5 (2018) 015040
20
MATERIALS RESEARCH EXPRESS 4 (2017) 095030
21 نانو مقیاس 1 (1396) 9-16
22
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT 846 (2017) 87-93
23
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY 88 (2017) 242-249
24
JOURNAL OF LUMINESCENCE 171 (2016) 254-258
25
International Journal of Optics and Photonics 9 (2015) 35-42
26 سنجش و ایمنی پرتو 3 (1394) 27-32
27 سنجش و ایمنی پرتو 1 (1393) 13-18
28
Journal of Nanostructures 4 (2014) 425-431
29 علوم و فنون هسته ای 67 (1393) 1-7
30 سنجش و ایمنی پرتو 1 (1392) 33-36
31 سنجش و ایمنی پرتو 4 (1392) 27-30
32 سنجش و ایمنی پرتو 3 (1392) 35-40
33
Scientia Iranica 20 (2013) 549-554
34
Journal of Nanostructures 1 (2011) 199-203
35
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 69 (2011) 1002-1006
36
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 268 (2010) 3517-3522