مشخصات پژوهش

خانه /تعیین میزان دز جذب شده پرتو ...
عنوان تعیین میزان دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها گرماتابی ، دزیمتری ، PPTl
چکیده در این پژوهش، امکان استفاده از آشکارساز α-Al2O3:C برای تعیین دز جذب شده پرتو گاما به روش PTTL با استفاده از تابش UVB بررسی شده است. پاسخ PTTL این دزیمتر نسبت به زمان پرتودهی با UVB نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با انتخاب زمان پرتودهی UVB به مدت 8 دقیقه، نمودار پاسخ PTTL آشکارساز α-Al2O3:C رسم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، این پاسخ از حدود 1/0 تا mGy 14 به خوبی خطی است. این نتایج امکان استفاده از این دزیمتر را برای تخمین دز جذب شده گاما با استفاده از پاسخ PTTL، حتی برای مقدار دز بسیار پایین (mGy 1/0) نشان می دهد.
پژوهشگران احسان صادقی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، سمانه نجاری (نفر سوم)، محسن محرابی (نفر چهارم)