مشخصات پژوهش

خانه /ساخت بلور سدیم کلرید خالص به ...
عنوان ساخت بلور سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی در اندازه های متفاوت و بررسی خواص ترمولومینسانس آن در پرتودهی با گاما
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها نانوذرات ، ترمولومینسانس ، سدیم کلرید ، سورفکتنت ، همرسوبی ، CTAB
چکیده در این پژوهش، نانو و میکروذرات سدیم کلرید خالص به روش همرسوبی و با استفاده از سورفکتنت ساخته شده اند. ساختار، اندازه و شکل ذرات توسط دستگاه پراکندگی اشعه ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) تعیین شده است. همچنین نقش سورفکتنت CTAB در مورفولوژی این ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش CTAB تاثیر بسزایی در کنترل اندازه ذرات و افزایش حساسیت ترمولومینسانسی نمونه ها دارد. منحنی درخشش ترمولومینسانس و پارامترهای سینتیک مربوط به هر قله برای نمونه های مختلف به وسیله برنامه کامپیوتری مبتنی بر سینتیک مرتبه عام تعیین شدند. منحنی تابش نمونه توده ای دارای 4 قله در دماهای 367، 378، 432و 479 کلوین است و نمونه نانو سه قله در 360، 398و 451 درجه کلوین دارد. علاوه بر این، نانو فسفر ساخته شده در حضور سورفکتنت CTABدر یک بازه 1 تا 1000 گری نسبت به پرتو های گاما از چشمه60Co دارای پاسخ خطی می باشند و حساسیت بالاتری نسبت به نمونه توده ای از خود نشان می دهند.
پژوهشگران محسن محرابی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، زهره سعیدی (نفر سوم)، مریم مدرسی (نفر چهارم)، احسان صادقی (نفر پنجم)