مشخصات پژوهش

خانه /بررسی پارامترهای سینتیک دام ...
عنوان بررسی پارامترهای سینتیک دام های عمیق دزیمتر C:3O2α-Al (500-TLD) از راه مقایسه ی پاسخ گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تجربی با مدل نظری
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها گرمالیانی انتقال یافته ی نوری ، دام های عمیق ، پارامترهای سینتیکی ، دزیمتر C :3O2α-Al (500-TLD)
چکیده پاسخ گرمالیانی انتقال یافته ی نوری (PTTL) دزیمترC:3O2α-Al (500-TLD) با مدل نظری توصیف کننده ی این پدیده برازش شد. بررسی نتیجه ها نشان داد که سطح زیر منحنی تابشی (پاسخ) گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تنها به تعداد حامل های بار واقع در دام های فعال وابسته است و تعداد دام های فعال، آن را تحت تاثیر قرار نمی دهد. علاوه بر این، حالت های به دام اندازنده ی عمیق در این ماده ی گرمالیان در دماهای بالا خالی می شوند و امکان تعیین پارامترهای سینتیکی آن ها به صورت مستقیم وجود ندارد. چون با افزایش دما قله های منحنی تابشی تحت تاثیر اثر فرونشانی گرمایی (کاهش در منحنی تابشی گرمالیانی در دماهای افزایش یافته به دلیل گذارهای غیرتابشی) قرار می گیرند. در این مطالعه، پاسخ های دزیمتر گرمالیانی انتقال یافته ی نوری تجربی به دست آمده به ازای مقدارهای مختلف دز جذب شده برای 500-TLD با مدل های نظری مربوطه برازش شد. بنابراین پارامترهای سینتیکی دام های عمیق از مقایسه ی پاسخ های ارایه شده به وسیله ی مدل با نتایج تجربی آن به دست آمد. منحنی تابشی گرمالیانی انتقال یافته ی نوری دزیمتر 500-TLD با توجه به کاربردی که در برآورد مجدد دز جذب شده، دزیمتری فرابنفش (UV) و عمرسنجی دارد، حایز اهمیت است.
پژوهشگران سمیه هارونی (نفر اول)، مصطفی زاهدی فر (نفر دوم)، احمد رمضانی مقدم آرانی (نفر سوم)، احسان صادقی (نفر چهارم)، محسن محرابی (نفر پنجم)