مشخصات پژوهش

خانه /روابط بین کیفیت ارتباط برند و ...
عنوان روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری به برند
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها کیفیت ارتباط برند، اعتماد به برند، رضایت از برند، تعهد به برند، وفاداری به برند
چکیده موفقیت بازاریابان در گرو جلب وفاداری به برند می باشد. بازاریابان اقدامات گوناگونی به منظور دستیابی به این هدف انجام می دهند. یکی از مهم ترین اقدامات پیش روی بازاریابان در زمینه برند، استفاده از کیفیت ارتباط برند است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری برند می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ ماهیت گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی می باشد. این تحقیق، از منظر هدف از نوع کاربردی، از منظر ماهیت داده ها از نوع کیفی و براساس روش و ماهیت از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق دستاوردهای سایر پژوهشگران مبنایی برای کار قرار داده شد و با استفاده از آنها پژوهشی توصیفی انجام گردید. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی تحقیقات و مقالات منتشر شده در زمینه روابط بین کیفیت ارتباط برند و وفاداری برند می پردازد. نتایج حاصل از مرور پیشینه نظری و تجربی موضوع پژوهش نشان می دهد که کیفیت ارتباط برند بر وفاداری برند تاثیر می گذارد و این تاثیر بسیار حایز اهمیت است. بنابراین امروزه بیش از پیش بازاریابان بایستی به دنبال اجرای کیفیت ارتباط برند باشند. این مطالعه راهنمایی مفید به منظور بهبود عملکرد و سیاست های مدیران و بازاریابانی است که به دنبال نفوذ و تاثیرگذاری هر چه بیشتر بر رفتار مصرف کنندگان هستند.
پژوهشگران سیده حدیث موسوی (نفر اول)، مجید اسماعیل پور (نفر دوم)، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)