مشخصات پژوهش

خانه /رابطة بین سلامت روان و اختلال ...
عنوان رابطة بین سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه با نقش میانجی صفات شخصیت در زلزلهزدگان استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده زمینه: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سلامت روان و اختلال استرس پس از سانحه با نقش میانجی صفات شخصیت در زلزلهزدگان بوشهر بود. 2 شهر شنبه در استان بوشهر در سال 5938 ورا تجربه کرده بودند. از / مواد و روشها: جامعه آماری کلیه اشخاصی بودند که زلزله 4 میان آنها 288 نفر به روش تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه صفات شخصیتی و مقیاس اختلال پس از سانحه بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری انجام )GHQ( نئو، سلامت روان گرفت. یافتهها: شاخصهای برازش نشان دادند که مدل پیشنهادی برازنده دادهها بوده است. نتیجهها نشان دادند که سلامت روان به صفات شخصیت بهصورت مستقیم و بهصورت غیرمستقیم از طریق صفات شخصیت به اختلال استرس پس از سانحه ارتباط داشته است. از میان صفات شخصیت تنها روان رنجوری و گشودگی معنیدار بودند. نتیجهگیری: در واقع یافتههای پژوهش نشان دادند، برخورداری از سلامت روان به همراه صفات شخصیتی راهحلی برای تسکین نشانگان PTSD بوده است و افراد دارای سلامت روانی با صفات شخصیتی مثبتی چون گشودگی به تجربه، احتمال بروز و شدت علائم PTSD در آنها کاهش مییابد.
پژوهشگران سید موسی گلستانه (نفر اول)، ثریا پیرمردوند چگینی (نفر دوم)، سید محمود موسوی نژاد (نفر سوم)