سید موسی گلستانه

خانه /سید موسی گلستانه
سيد موسي گلستانه
نام و نام خانوادگی سید موسی گلستانه
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده ادبیات و علوم انسانی / گروه روان شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 روانشناسی 1 (1402) 38-50
2 مطالعات آموزش و یادگیری 82 (1401) 46-26
3 شناخت اجتماعی 20 (1400) 143-162
4 توانمندسازی کودکان استثنایی (1398) ،
5 روان شناسی کاربردی (1398) 7،27
6 روان پرستاری (1398) 58،65
7 روانشناسی معاصر (1398) 49،60
8 مطالعات زن و خانواده (1397) ،
9 شناخت اجتماعی (1397) 119،138
10 روان شناسی کاربردی (1397) 163182
11
Jentashapir Journal Of Health Research (2018) 15،30
12
journal of research and health (2018) 1،9
13 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان (1396) 1،19
14 فرهنگی تربیتی زنان و خانواده (1396) ،
15 دست آوردهای روان شناختی (1396) 127150
16 مجله بالینی پرستاری و مامایی (1396) 23،36
17 مطالعات آموزش و یادگیری (1396) 1،22
18
Practice In Clinical Psychology (2017) 17،26
19 مدیریت شهری (1395) 104،95
20 روانشناسی معاصر (1395) 75،90
21 شناخت اجتماعی (1395) 52،71
22 طب جنوب (1395) 855،870
23 مطالعات آموزش و یادگیری (1395) 1،18
24
GMP Review (2015) ،
25 دست آوردهای روان شناختی (1393) 101122
26
Advances in Environmental Biology (2014) 1532،1545
27
Advances in Environmental Biology (2014) 885،891
28
Advances in Environmental Biology (2014) ،
29 فصلنامه امداد و نجات (1392) 31،39