مشخصات پژوهش

خانه /تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس ...
عنوان تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها کمربندهای چین خورده- رانده تاقدیس دالان تحلیل هندسی و جنبشی چین جدایشی
چکیده کوهزاد زاگرس به عنوان بخش میانی کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا یکی از فعالترین کمربندهای چین خورده- تراست در روی زمین و یکی از بخش های فعال در زمین ساخت خاورمیانه می باشد. به نظر می رسد نمک هرمز به عنوان سطح جدایش اصلی به همراه سایر سطوح جدایش میانی مسئول رفتار غیرطبیعی پوشش رسوبی زاگرس میانی باشد و همچنین توسعه ساختارهای چین خورده بزرگ مانند چین های جدایشی و چین های مهاجرت گسلی با تغییر در طول موج و عمق را کنترل کنند. تاقدیس دالان در جنوب غربی زاگرس میانی و در پهنه فارس قرار دارد و درسطح آن نهشته های الیگو-میوسن برونزد دارند. با تحلیل برش های ساختاری رسم شده، مشخص شد که دالان به طور کلی یک تاقدیس متقارن و دارای تمایل اندک به سمت شمال شرق است. مقایسه موقعیت محور و سطح محوری تاقدیس در سه برش aa'، bb' و cc'نشان می دهد که در روند محور این تاقدیس حدود 15درجه چرخش به سمت جنوب شرقی صورت گرفته است. همچنین با توجه به زاویه بین یال ها در بخش های مختلف، تاقدیس در هر سه برش در محدوده چین های باز قرار دارد و در طبقه بندی رمزی در محدوده چین های 1B-1C قرار می گیرد. بر اساس تحلیل هندسی و جنبشی و مقایسه با مدل های موجود بر اساس تحلیل هندسی و جنبشی و مقایسه با مدل های موجود مانند ستارزاده و همکاران(2000) و میترا(2003)، تاقدیس دالان از نوع چین های جدایشی است که این چین ها با مدل چرخش در یال ها و انتقال مواد به سمت هسته تاقدیس مطابقت بیشتری دارند.
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول)، علی اصغر مریدی (نفر دوم)، سعیده کشاورز (نفر سوم)