سعید زارعی

خانه /سعید زارعی
سعيد زارعي
نام و نام خانوادگی سعید زارعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه ژئو فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES 262 (2024) 0
2
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS 0 (2023) 0
3
JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES 202 (2023) 104927-...
4 زمین ساخت 0 (1401) 0
5
JOURNAL OF STRUCTURAL GEOLOGY 0 (2022) 0
6 ژئوفیزیک ایران 0 (1401) 0
7
ژئوفیزیک ایران 15 (1400) 95-120
8 علوم و مهندسی زلزله 0 (1400) 0
9 پژوهشهای دانش زمین 0 (1399) 0
10
Iranian Journal of Geophysics (2020) ،
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES (2020) ،
12 علوم و مهندسی زلزله (1398) ،
13
GEOTECTONICS (2019) 601،616
14 زمین ساخت (1397) 97،109
15 علوم و مهندسی زلزله (1396) 17،32