مشخصات پژوهش

خانه /ریفرمینگ متان با کربن دیاکسید ...
عنوان ریفرمینگ متان با کربن دیاکسید در رآکتورهای کوپلشده حرارتی: روشی برای تولید گازسنتز همراه با کاهش نشر گازهای گلخانهای
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها گازسنتز، کربندیاکسید، تبدیل متان با کربندیاکسید، ریفرمینگ خشک متان، کوپل راکتورها
چکیده امروزه هیدروژن و گازسنتز دو ماده اولیه بسیار مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی محسوب میشوند که نیاز به این دو ماده به طور چشمگیری روز به روز در حال افزایش است. بنابراین، تلاش برای یافتن فرآیندهای اقتصادی و دوستدار محیطزیست برای تولید این مواد، لازم و ضروری است. از مهمترین روشهای تولید گازسنتز گازیکردن زغالسنگ، تبدیل متان با بخارآب، اکسیداسیون جزئی متان، تبدیل اتوترمال متان، تبدیل متان با کربندیاکسید و فرآیند تریریفورمینگ متان میباشند. دراین مقاله، تحقیقات انجام شده در زمینه تبدیل متان با کربندیاکسید و همچنین کوپل این روش با روشهای دیگر تولید گازسنتز ارائه شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد فرآیند تبدیل متان با کربندیاکسید به دلیل کاهش نشر گازهای گلخانهای و تولید گاز سنتزی مناسب جهت فرآیندهای پاییندستی، میتواند جایگزین مناسبی برای فرآیندهای حال حاضر مانند تبدیل متان با بخارآب باشد.
پژوهشگران سعید عباسی (نفر اول)، محسن عباسی (نفر دوم)، فیروز طبخی (نفر سوم)