محسن عباسی

خانه /محسن عباسی
محسن عباسي
نام و نام خانوادگی محسن عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ChemBioEng Reviews 0 (2024) 18
2
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 402 (2024) 124734
3
Chemical Process Design 2 (2023) 42-51
4
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (2023) 1-20
5
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 192 (2023) 638-652
6
Journal of Environmental Chemical Engineering 11 (2023) 109725
7
Water 14 (2022) 3475
8
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 100 (2022) 1-8
9
Arabian Journal of Chemistry 15 (2022) 104229
10
Water 14 (2022) 2749-2780
11
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 42 (2022) 6005-6014
12
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 139 (2022) 20
13
Journal of Applied Membrane Science and Technology 26 (2022) 13
14
Sustainability 14 (2022) 2298
15
Membranes 12 (2021) 59-86
16
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 271-284
17
CERAMICS INTERNATIONAL 47 (2021) 28059-29534
18
Desalination and Water Treatment 231 (2021) 101-112
19
Desalination and Water Treatment 225 (2021) 190-202
20
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 125-132
21
Environmental Engineering Research 26 (2021) 1-39
22
Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 104537-...
23
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 114 (2020) 142-152
24
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 848-861
25
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 43-57
26 فرآیند نو (1399) 18،34
27
Separation Science and Technology (2020) 1،13
28
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (2020) 1،15
29
Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles (2020) 1،17
30
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،11
31
Journal of Asian Ceramic Societies (2019) 1،21
32 فرآیند نو 13 (1397) 96-110
33 علوم و مهندسی آب و فاضلاب (1397) 13،21
34 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1397) 141،156
35
Membrane and Water Treatment (2018) 205،213
36
International Journal of Environmental Science and Technology (2018) 1،16
37
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2018) 110،121
38
Environmental Engineering and Management Journal (2018) 551،559
39
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2018) 416،428
40 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران (1396) 37،48
41
Journal of Water Process Engineering (2017) 81،95
42
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (2017) 895،908
43
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (2017) 1،9
44
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (2017) 545،559
45
International Journal of Chemical Reactor Engineering (2016) 63،78
46
Journal of Water Chemistry and Technology (2016) 173،180
47
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2016) 1،12
48
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2015) 2124،2134
49
Journal of Energy Chemistry (2015) 54،64
50
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2015) 884،900
51
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING (2015) 1255،1268
52
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification (2014) 24،37
53
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 132،146
54
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 324،336
55
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING (2014) 8477،8489
56
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification (2013) 69،79