محسن عباسی

خانه /محسن عباسی
محسن عباسي
نام و نام خانوادگی محسن عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY 41 (2023) 1-20
2
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 192 (2023) 638-652
3
Journal of Environmental Chemical Engineering 11 (2023) 109725
4
Water 14 (2022) 3475
5
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 100 (2022) 1-8
6
Arabian Journal of Chemistry 15 (2022) 104229
7
Water 14 (2022) 2749-2780
8
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 42 (2022) 6005-6014
9
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE 139 (2022) 20
10
Journal of Applied Membrane Science and Technology 26 (2022) 13
11
Sustainability 14 (2022) 2298
12
Membranes 12 (2021) 59-86
13
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 271-284
14
CERAMICS INTERNATIONAL 47 (2021) 28059-29534
15
Desalination and Water Treatment 231 (2021) 101-112
16
Desalination and Water Treatment 225 (2021) 190-202
17
Membrane and Water Treatment 12 (2021) 125-132
18
Environmental Engineering Research 26 (2021) 1-39
19
Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (2020) 104537-...
20
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 114 (2020) 142-152
21
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 848-861
22
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 7 (2020) 43-57
23 فرآیند نو (1399) 18،34
24
Separation Science and Technology (2020) 1،13
25
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (2020) 1،15
26
Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles (2020) 1،17
27
Journal of Environmental Chemical Engineering (2020) 1،11
28
Journal of Asian Ceramic Societies (2019) 1،21
29 فرآیند نو 13 (1397) 96-110
30 علوم و مهندسی آب و فاضلاب (1397) 13،21
31 شیمی و مهندسی شیمی ایران (1397) 141،156
32
Membrane and Water Treatment (2018) 205،213
33
International Journal of Environmental Science and Technology (2018) 1،16
34
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE (2018) 110،121
35
Environmental Engineering and Management Journal (2018) 551،559
36
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2018) 416،428
37 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران (1396) 37،48
38
Journal of Water Process Engineering (2017) 81،95
39
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (2017) 895،908
40
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (2017) 1،9
41
JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION (2017) 545،559
42
International Journal of Chemical Reactor Engineering (2016) 63،78
43
Journal of Water Chemistry and Technology (2016) 173،180
44
JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE (2016) 1،12
45
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (2015) 2124،2134
46
Journal of Energy Chemistry (2015) 54،64
47
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2015) 884،900
48
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING (2015) 1255،1268
49
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification (2014) 24،37
50
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 132،146
51
Journal of Natural Gas Science and Engineering (2014) 324،336
52
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING (2014) 8477،8489
53
Chemical Engineering and Processing-Process Intensification (2013) 69،79