مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی تانسور گشتاور زمین ...
عنوان ارزیابی تانسور گشتاور زمین لرزه های رخ داده در زاگرس مرکزی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها تانسور گشتاور، زاگرس مرکزی، دوزوجی، همسانگرد
چکیده امواج لرزه ای به دلیل تاثیر ساختار پوسته در انتشار موج شامل اطلاعات مهمی از پوسته زمین می باشند. تجزیه و تحلیل این امواج لرزه ای به طور قابل توجهی به درک بهتر پوسته زمین و لرزه خیزی یک منطقه کمک می کند. محاسبه تانسور گشتاور لرزه ای با استفاده از داده های لرزه ای، از جمله روش های فیزیکی تجزیه و تحلیل زلزله ها می-باشد. این تانسور نشان دهنده هندسه (از طریق مولفه های تانسور) و اندازه گسل (از طریق گشتاور عددی) است. همچنین هریک از مولفه های تانسور نشان دهنده اثری دینامیکی در یک جهت خاص هستند. برای تجزیه و تحلیل مکانیسم چشمه زمین لرزه، تانسور گشتاور را از چندین راه مختلف می توان تفکیک کرد. در این مطالعه تانسور گشتاور، با استفاده از داده های لرزه ای به دست آمده از وقایع زاگرس مرکزی محاسبه گردید و پس از تفکیک هر تانسور به تفسیر آن ها پرداخته شد.
پژوهشگران زهره عباسی (نفر اول)، شبیر اشکپور مطلق (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)