مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی و اولویت بندی عوامل ...
عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بازی وارسازی با کاربست رویکرد سوارای فازی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها فناوری اطلاعات سوارا بازی بازی وار دانشگاه خلیج فارس
چکیده در عصر کنونی، بازی‏وارسازی به طور فزاینده ای به عنوان بخش اساسی خدمات، نرم افزارها و سیستم ها برای درگیر کردن و ایجاد انگیزه در کاربران و همچنین برانگیختن رفتارهای مناسب آنان مورد استفاده قرار می‏گیرد. فرض اصلی این است که بازی‏وارسازی می تواند، توانایی سیستم را برای برآورده نمودن نیازهای ذاتی افزایش داده و از این طریق، بهره وری کارکنان و سیستم را ارتقاء دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی بازی‏وارسازی با استفاده از رویکرد سوارای فازی می باشد. این تحقیق، به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش، در قالب تحقیقات کیفی- کمی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس که با موضوع پژوهش آشنایی دارند؛ تشکیل می دهند. اعضای نمونه با روش غیرتصادفی هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند که تعداد آنان 14 نفر می باشد. به منظور جمع-آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. با بررسی های صورت گرفته از مرور ادبیات تحقیق به روش تطبیقی و همچنین، نظرخواهی از خبرگان، 16 عامل مؤثر بر اجرای بازی‏وارسازی شناسایی شده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ عوامل سهولت استفاده، فرصت های یادگیری و شناسایی بازی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. همچنین، عوامل نشان ها، نردبان پیشرفت و اجتماعی بودن؛ کمترین وزن را کسب نموده اند. از این رو، به منظور پیاده سازی رویکرد بازی‏وارسازی در دانشگاه خلیج فارس باید بیشترین توجه به عواملی که بالاترین وزن را دارند، صورت پذیرد.
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، ابراهیم رجب پور (نفر دوم)، عزیزه حسینی اقبال (نفر سوم)