مشخصات پژوهش

خانه /اثر غنی سازی غذای زنده با ...
عنوان اثر غنی سازی غذای زنده با اسید چرب ضروری بر بازماندگی، رشد، تکامل لوله گوارش و اسکلت لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مقدمه: ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) با توجه به ارزش اقتصادی اش به عنوان یکی از کاندیدهای بالقوه برای پرورش ماهیان دریایی در خلیج فارس است. با وجود تمایل بالا برای پرورش این گونه، اطلاعات محدودی در مورد زیست شناسی، نیازهای غذایی لارو و یا تکنیک های پرورش لارو ماهی شانک زرد باله در مقایسه با سایر ماهیان خانواده شانک وجود دارد. تغذیه و پرورش لارو ماهیان به عنوان یکی از تنگناهای پرورش ماهیان دریایی در نظر گرفته می شود. مواد و روش کار: هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات غنی سازی غذای زنده با اسید چرب ضروری دوکوزاهگزائنویک اسید (DHA) بر عملکرد رشد، بازماندگی، پروفیل اسید چرب و بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی لارو ماهی شانک زرد باله می باشد. در این راستا امولسیون های غنی ساز با استفاده از چهار سطح مختلف اسید چرب DHA شامل: سطح ناچیز (N)، کم (L)، متوسط (M) و زیاد (H) برای غنی سازی غذای زنده (روتیفر از روز 2 تا 20 بعد از تخم گشایی و آرتمیا از روز 16 تا 30 بعد از تخم گشایی) آماده شد. جهت بررسی اثرات اسید چرب ضروری DHA بر آنزیم های گوارشی (آنزیم های زوائد مسواکی و پانکراسی) و آنتی اکسیدانی نمونه برداری از لارو ها در روز های 1، 7، 15، 22 و 30 صورت پذیرفت. همچنین در پایان دوره آزمایش پروفیل اسید چرب و مقاومت لاروها به استرس نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: تفاوت معنی داری در میزان بازماندگی، طول و وزن تر در طی دوره آزمایش بین تیمارهای DHA مشاهده نشد (P > 0.05). اگرچه در پایان آزمایش تفاوت معنی دار بین سطوح DHA جیره و مقاومت در برابر استرس شوری و قرارگیری در معرض هوا وجود داشت (P < 0.05). در مطالعه حاضر، میزان اسیدهای چرب بدن لارو به طور کلی ترکیب اسید چرب جیره غذایی مصرف شده توسط آن را منعکس می کند. تفاوت های در سطوح کل اسیدهای چرب اشباع (SFA) و اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه (MUFA) در بین تیمارهای مختلف پیدا شد (P < 0.05). علاوه بر این، اسیدهای چرب n-3 HUFA به ویژه DHA و EPA در محتوای بدن لاروها همزمان با با افزایش سطح DHA جیره افزایش پیدا کرد (به استثناء تیمار DHA-M، P < 0.05) . نسبت DHA/EPA در محتوای بدن لارو به صورت معنی دار در تیمار DHA-H بالاترین و در تیمار DHA-N پایین ترین گزارش شد (P < 0.05). فعالیت ویژه بعضی از آنزیم های گوارشی پانکراسی و نوار مسواکی
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)، محمود نفیسی بهابادی (نفر دوم)، ناصر آق (نفر سوم)، انریک جیزبرت (نفر چهارم)، منصور طرفی موزان زاده (نفر پنجم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
زمان شروع طرح 1396-06-23
زمان خاتمه طرح 1400-09-17
مدت‌زمان مصوب 24
فایل پوستر دانلود