مشخصات پژوهش

خانه /ارائه مدل ساختاری اثر کشور ...
عنوان ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبد أ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی اثر کشور مبدا بر ارزش ویژه برند و ارائه مدلی جامع در محصولات دارویی میباشد. جامعه آماری تحقیق مذکور داروسازان استان های بوشهر و فارس میباشند که به شیوه نمونهگیری طبقهای-تصادفی تعداد 187 نفر انتخاب گردید و مورد مطالعه قرار ص ورت Spss و 21 Amos گرفتند. تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزارهای 21 گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که، بکارگیری اثر کشور مبدا در صنعت داروسازی می تواند باعث تقویت ارزش ویژه برند و ابعاد آن شود. بنابراین بازاریابان صنعت دارویی در تدوین برنامه - های بازاریابی خود باید آگاه باشند که داروسازان در فرایند انتخاب و خرید برند ، تحت تاثیر اثرکشور مبدا قرار میگیرند و باید جایگاه ذهنی برندهایشان را از طریق تاکید بر تحقیق و توسعه، کیفیت برتر مواد اولیه مصرفی، سرعت بهبود بیماران، قدمت صنعت داروسازی در کشورشان ارتقا بخشند.
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول)، مجید اسماعیل پور (نفر دوم)، مسعود حراقی (نفر سوم)