مشخصات پژوهش

خانه /برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در ...
عنوان برآورد نرخ گشتاور لرزه ای در کمربند چین خورده و راند گی زاگرس
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها نرخ گشتاور لرزه ای، زلزله،پتانسیل لرزه خیزی، انرژی، زاگرس
چکیده کمیت نرخ ممان لرزه ای نمایانگر مقدار پتانسیل لرزه خیزی یک منطقه و یا به بیان دیگر بیانگر نرخ تغییرات انرژی سطح پوسته برای تبدیل شدن آن به تغییرات لرزه ای و غیر لرزه ای می باشد. برآورد نرخ گشتاور روشی نسبتاً نوین در بررسی میزان فعالیت های زمین ساختی در مناطق مختلف پوسته زمین است و زمینه ای را برای تلفیق روش های مختلف فراهم می کند. برای منطقه زاگرس به عنوان یک منطقه فعال از لحاظ لرزه خیزی نرخ گشتاور لرزه ای (بر مبنای داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی) و برآورد شده است. مقدار انرژی آزاد شده در منطقه مورد مطالعه با توجه به کاتالوگ زمین لرزه های دستگاهی (2019-1900) Nm/yr 1018 × 8332/2 و میزان انرژی آزاد شده در طی زمین لرزه های دستگاهیNm/yr 1018× 1282/3 برآورد شده است.
پژوهشگران صدیقه مهدی پورارچی (نفر اول)، سعید زارعی (نفر دوم)، سید رضا منصوری (نفر سوم)