مشخصات پژوهش

خانه /اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از ...
عنوان اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین لرزه 31 آگوست 1968 دشت بیاض در چکانش رخدادهای آتی
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مدل تنش کولمب بر اساس محاسبه آستانه شروع لغزش در سطوح گسلی تحت تنش با فرمول معیار گسیختگی کولمب و محاسبه تنش حاصل از جنبش بلوک‎ها‎ی دوسوی یک گسیختگی سرچشمه بنا شده است. دستاوردهای این مدل برهم کنش زمین لرزه‎ها‎ و پراکندگی مکانی پس لرزه‎ها‎ را در بر می‎گیرد و با احتمالات زمین لرزه ای و تغییرات نرخ لرزه خیزی همخوانی زیادی دارد. پهنه گسلی دشت بیاض در شمال بلوک لوت، به عنوان یک منطقه فعال زمین‎ساختی در شرق ایران شناخته شده است. بررسی تغییرات تنش کولمب نشان می‎دهد که زمین لرزه اصلی دشت بیاض در سال 1968 بخش‎ها‎یی از گسل رانده فردوس (زمین لرزه 1968فردوس) و شرق گسل راستالغز چپگرد دشت بیاض شرقی(زمین لرزه 1979کولی- بنیاباد) را برانگیخته نموده است اما بر روی گسل آوش (زلزله 1976 وندیک) با افت تنش و باربرداری همراه بوده است. شواهد زمین‎ریخت‎شناسی از جمله جابجایی قناتها، تپه‎ها‎ی باستانی تخریب شده، جابجایی آبراهه‎ها‎ و افراز‎ها‎ی فرسایش یافته نشان دهنده ی تجدید فعالیت این گسل در طی تاریخ می‎باشند. به نظر می‎رسد که علاوه بر امتداد گسل دشت بیاض که طی زمین لرزه‎ها‎ی 1968 فردوس و 1979 کولی- بنیاباد فعال شده اند، بخش‎ها‎ی جنوبی گسل دشت بیاض به سمت قائنات نیز از مناطق پر خطر در آینده باشد.
پژوهشگران سعید زارعی (نفر اول)، محمد مهدی خطیب (نفر دوم)، مهدی زارع (نفر سوم)، سیدمرتضی موسوی (نفر چهارم)