مشخصات پژوهش

خانه /طراحی نقشه شناختی سیستم حمل و ...
عنوان طراحی نقشه شناختی سیستم حمل و نقل شهری پایدار با رویکرد سودا (مورد مطالعه: متروی شهر تهران)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها پایداری، متروی شهر تهران، نقشه شناختی، رویکرد سودا.
چکیده امروزه پایداری یکی از موضوعات مهم در زمینه ی مدیریت زنجیره ی تأمین محصولات و خدمات است که سازمان ها آن را به طور فزاینده در تصمیمات خود بکار می گیرند. با توجه به نقش پایداری در بهره وری فعالیت های سازمان های امروزی، هدف اصلی این مقاله، ارائه ی نقشه ی شناختی سیستم حمل و نقل شهری پایدار بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و تجربی در زمینه حمل ونقل شهری، شاخص های دستیابی به صنعت پایدار مترو در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شناسایی گردید. جامعه ی آماری تحقیق شامل خبرگان بخش صنعت حمل و نقل و دانشگاهی هستند که با روش نمونه گیری هدفمند - قضاوتی انتخاب شده اند. پس از مصاحبه های مجزا با هر یک از خبرگان و تجزیه تحلیل مصاحبه ها در نشست سودای دو، نقشه شناختی مترو شهر تهران با تاکید بر ابعاد پایداری ارائه گردید.
پژوهشگران عادل اذر (نفر اول)، احمد قربان پور (نفر دوم)، یوسف روانبد (نفر سوم)