مشخصات پژوهش

خانه /بررسی نقش تعدیلگر شایستگی های ...
عنوان بررسی نقش تعدیلگر شایستگی های منابع انسانی به عنوان عامل کلیدی در رابطه بین انگیزه ورود و موفقیت اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها اتحاد استراتژیک، نفت، شایستگی منایع انسانی،
چکیده صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد و نقش منابع انسانی در آن از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در این پژوهش تلاش شده است تا نقش شایستگی های منابع انسانی به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت اتحادهای راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت مورد بررسی قرار گیرد؛ به همین منظور، از روش پژوهش آمیخته در این پژوهش استفاده شده است؛ پس از مطالعه ی ادبیات نظری و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اولیه ی موضوع پرداخته شده است؛ سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی تحلیل محتوا و مصاحبه با 14 نفر از خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار شایستگی های منابع انسانی به عنوان عاملی در موفقیت این اتحادها پرداخته شده است. مقوله های مهم شناسایی شده در این پژوهش، شایستگی های فردی، شایستگی های میان فردی و شایستگی سازمانی می باشد. در گام بعد، پرسشنامه ای در خصوص نقش شایستگی های منابع انسانی به عنوان متغیر تعدیلگر در رابطه بین انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه و موفقیت اتحادها تدوین شد و در اختیار افراد صاحبنظر قرار گرفت و نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های آماری و روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس تحلیل شد. نتایج نشان داد شایستگی های منابع انسانی نقش تأثیرگذاری بر موفقیت اتحادها دارد.
پژوهشگران زهره خسروی لقب (نفر اول)، عبدالمجید مصلح (نفر دوم)، حبیبب الله سالارزهی (نفر سوم)