مشخصات پژوهش

خانه /بررسی رابطه اعتماد اجتماعی بر ...
عنوان بررسی رابطه اعتماد اجتماعی بر اخلاق شهروندی دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با اخلاق شهروندی بود. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر بوشهر بود. نمونه تحقیق به روش تصادفی چند مرحله ای به تعداد 360 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اعتماد اجتماعی و اخلاق شهروندی بود.
پژوهشگران زهره عالی نسب (نفر اول)، علیرضا فقیهی (نفر دوم)، سید موسی گلستانه (نفر سوم)