مشخصات پژوهش

خانه /ارائه مدل بهینه سازی شبکه‎ ...
عنوان ارائه مدل بهینه سازی شبکه‎ زنجیره تأمین سبز ـ تاب‎آور در صنایع سیمان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها A Green-resilient Supply Chain Network Optimization Model in Cement Industries
چکیده هدف: در دهه گذشته، پارادایم های نوینی در طراحی زنجیره ‎تأمین مطرح بوده است. زنجیره تأمین سبز ـ تاب آور، مفهومی جدید است که سازمان ها را در مقابله با اختلال های ناگهانی و به حداقل رساندن اثرهای زیست محیطی یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل بهینه سازی چندهدفه جهت طراحی شبکه زنجیره تأمین سبز ـ تاب آور در صنایع سیمان است. در این پژوهش، شرکت صنایع سیمان دشتستان برای اعتبارسنجی و پیاده سازی مدل، انتخاب شده است. روش: پس از بررسی و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، طراحی شبکه انجام شد، سپس، مدل ریاضی مناسب با مطالعه موردی تدوین و اعتبارسنجی آن صورت پذیرفت. در ادامه، سناریوها در دو حالت تولید مازاد مجاز و تولید مازاد غیرمجاز تعریف شدند. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده ها در هر سناریو با نرم افزار متلب انجام گرفت. برای حل مدل، از حل کننده سیپلکس استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مازاد تولید صنایع سیمان، هیچ تأثیری بر تاب آوری شبکه زنجیره ‎تأمین ندارد. همچنین، میزان هزینه انتشار دی اکسیدکربن در حالت مازاد تولید، از حالت عدم مازاد تولید کمتر است. نتیجه گیری: سطح تولید صنایع سیمان روی هزینه انتشار شبکه تأثیر کمی می‎گذارد و هزینه انتشار دی اکسیدکربن در شبکه طراحی شده، بیشتر از مقدار انتشار کربن در گره های تولیدی و کمان ها نشئت می گیرد. بنابراین، باید کاهش ردپای کربن در این نقاط از شبکه، در کانون توجه قرار گیرد.
پژوهشگران موسوی سیده مهسا (نفر اول)، غلامرضا جمالی (نفر دوم)، احمد قربان پور (نفر سوم)