مشخصات پژوهش

خانه /شبی هسازی و بهبود عملکرد ...
عنوان شبی هسازی و بهبود عملکرد راکتورهای نسل جدید شعاعی-محوری تولید متانول
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها سنتز متانول، شبیهسازی راکتور شعاعی – محوری، راکتور متانول
چکیده در این پژوهش به بررسی عملکرد راکتور نسل جدید تولید متانول با جریان شعاعی- محوری پرداخته شده و جهت بهبود عملکرد آن، تغییراتی در راکتور، اعمال شده است. این راکتور بر خلاف دیگر راکتورهای رایج تولید متانول که به صورت پوسته و لوله بودهاند، به صورت پوسته صفحه است و جریان خنککننده و کاتالیست در بین صفحات قرار دارند. اهداف ما در این پژوهش، شبی هسازی راکتور شعاعی- محوری تولید متانول با نرم افزار Ansys fluent بوده و نتایج با دادههای صنعتی مورد مقایسه قرار گرفت و اعتبارسنجی شد. طرح نوین جهت بهبود عملکرد راکتور و افزایش تولید متانول ارائه شد. در این طرح صفحه خن ککننده خارجی راکتور حذف شده و بستر راکتور به دو بخش همدما و آدیاباتیک تقسیم میشود. مقایسه دو طرح صنعتی و نوین نشا ن داد که، میزان متانول در طرح نوین 27 درصد افزایش و میزان مصرف آب، 50 درصد کاهش یافته است.
پژوهشگران حاجی زاده فوزیه (نفر اول)، احمد جامه خورشید (نفر دوم)، آزاده میروکیلی (نفر سوم)