احمد جامه خورشید

خانه /احمد جامه خورشید
احمد جامه خورشيد
نام و نام خانوادگی احمد جامه خورشید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
OPTIK 303 (2024) 171730
2
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 36 (2024) 04024070
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 125213-...
4
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 147 (2023) 104939-...
5
Asian Journal of Civil Engineering 24 (2023) 1567-1581
6
COMBUSTION THEORY AND MODELLING 3 (2023) 30-53
7
Applied Food Biotechnology Vol. 9 No. 3 (2022) 239-249
8 انرژی های تجدیدپذیر و نو 9 (1400) 34-45
9
Thermal Science and Engineering Progress 26 (2021) 101103
10
Natural Gas Industry B 8 (2021) 309-316
11
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 31 (2020) 599–613
12
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2020) ،
13
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
14
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
15 مهندسی و مدیریت انرژی (1397) 12،17
16 مهندسی مکانیک امیرکبیر (1397) 525،532
17 دانشنامه انرژی (1396) ،
18
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2017) 82،88
19
Iranian Journal of Chemical Engineering (2016) 33،45
20
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2014) 183،189
21
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS (2014) 531،542