احمد جامه خورشید

خانه /احمد جامه خورشید
احمد جامه خورشيد
نام و نام خانوادگی احمد جامه خورشید
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی / گروه مهندسی شیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES 242 (2023) 125213-...
2
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 147 (2023) 104939-...
3
Asian Journal of Civil Engineering 24 (2023) 1567-1581
4
COMBUSTION THEORY AND MODELLING 3 (2023) 30-53
5
Applied Food Biotechnology Vol. 9 No. 3 (2022) 239-249
6 انرژی های تجدیدپذیر و نو 9 (1400) 34-45
7
Thermal Science and Engineering Progress 26 (2021) 101103
8
Natural Gas Industry B 8 (2021) 309-316
9
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 31 (2020) 599–613
10
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2020) ،
11
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
12
THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING (2019) 318،331
13 مهندسی و مدیریت انرژی (1397) 12،17
14 مهندسی مکانیک امیرکبیر (1397) 525،532
15 دانشنامه انرژی (1396) ،
16
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2017) 82،88
17
Iranian Journal of Chemical Engineering (2016) 33،45
18
APPLIED THERMAL ENGINEERING (2014) 183،189
19
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS (2014) 531،542