مشخصات پژوهش

خانه /Body Object Interaction as a ...
عنوان
Body Object Interaction as a Resource in Foreign Language Lexical Acquisition through Acting-Out Method
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها
Embodied cognition, BOI effect, acting out, English as a foreign language, lexical acquisition
چکیده تاثیر نظریه های بندمندی بر پردازش واژگانی در یادگیری زبان انگلیسی به خوبی ثابت شده است. در حالیکه نقش تعامل بدن و شی در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه هنوز مورد بررسی های دقیق قرار نگرفته است. برای بررسی دقیق تر نقش این عامل، تاثیر روش اجرای عملی که ریشه در شناخت بندمند و تعامل بدن و شی دارد در زبان آموزان زبان خارجه مورد مطالعه قرار گرفته است . برای بررسی فرضیه این تحقیق تفاوت در پردازش و اجرای فعل ها و اسم ها با دسته بندی کلمات عینی و انتزاعی و همچنین تعامل آنها مورد بررسی قرار گرفته شده است. این پژوهش به روش تجربی و با تعداد چهل نفر آزمودنی در رده سنی 11 تا 14 سال انجام شده است. آزمودنی ها در چهار گروه دست نخورده از موسسه آموزشی زبان انتخاب شده اند. صد کلمه به روش اجرای عملی به هر گروه از زبان آموزان آموزش داده شده است. سپس با استفاده از آزمون نامیدن تصاویر یادگیری زبان آموزان سنجیده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد بهتر زبان آموزان در کلمات عینی نسبت به کلمات انتزاعی در هر دو گروه اسم و فعل بود. به علاوه نتایج قابل توجهی در یادگیری گروه اسم نسبت به فعل و هچنین تاثیر متقابل این گروه بر گروه کلمات عینی و انتزاعی حاصل نشد. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر در رابطه با عدم تاثیر روش اجرای عملی بر یادگیری کلمات با دسته بندی اسم و فعل قبول و در مقابل فرضیه دوم دال بر تاثیر روش اجرای عملی بر یادگیری کلمات عینی و انتزاعی رد شد. باور بر این است که نتایج پژوهش حاضر در ایجاد سهولت در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی موثر است.
پژوهشگران پردیس احمدزاده ریشهری (دانشجو)، فاطمه نعمتی (استاد راهنما)، عباس عباسی (استاد مشاور)