مشخصات پژوهش

خانه /اهمیت سنجی اقدامات مدیریت ...
عنوان اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (رویکرد ترکبیی FISM_FANP)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در کاهش خطرات محیطی و یک رویکرد پیشگیرانه جهت بهبود عملکرد زیست محیطی و دستیابی به مزایای رقابتی در سازمان ها تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران است. با مطالعه ادبیات موضوعی و بهره گیری از رویکرد تحلیل محتوای متنی تعداد پانزده اقدام سبز احصاء شد. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان آشنا به موضوع و شاغل در حوزه صنایع نفتی تشکیل دادند. اعضای نمونه از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن نیز تائید گردید. به منظور دستیابی به هدف تحقیق، از رویکرد ترکیبی فازی استفاده شد. نتایج بیان می دارد که اقدامات"الزامات قانونی و مقررات"،"مدیریت محیط داخلی"، "طراحی سبز"، "خرید و تامین سبز"، و "فناوری و تکنولوژی سبز" دارای اهمیت نهایی بیشتر نسبت به سایر اقدامات در حوزه مدیریت زنجیره تامین سبز صنایع نفتی ایران می باشند. این تحقیق، از جهت بسط مفاهیم نظری و توسعه رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فازی دارای نوآوری می باشد.
پژوهشگران احمد قربان پور (نفر اول)، علیرضا پویا (نفر دوم)، شمس الدین ناظمی (نفر سوم)، زهرا ناجی عظیمی (نفر چهارم)